Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Propozycje do Programu współpracy na rok 2017

10.08.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy z sektorem pozarządowym w Wiśle w przyszłym roku. Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016.

Zapraszam do składania propozycji do „Programu współpracy… na rok 2017” do 26 sierpnia 2016 r.

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3, 43 – 460 Wisła, pocztą elektroniczną na adres: archiwum@um.wisla.pl lub dostarczyć osobiście na Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Po zebraniu Państwa uwag i propozycji zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, który zostanie poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą nr L/616/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3