Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła  na rok szkolny 2024/2025

 

Zasady rekrutacji do klas 1 określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - art.130, art. 133, art. 150-152, art. 154-161.

 

ZGŁOSZENIE dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły podstawowej

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenia dziecka do klasy 1 należy dokonać w terminie od 1 do 31 marca 2024 r.

 

REKRUTACJA dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców (wzory dokumentów do pobrania poniżej).

 

Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Wisła przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

•       rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 12 pkt.

•       jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 10 pkt.

•       rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt.

•       kandydat mieszkający w odległości do 4 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.

•       kandydat mieszkający w odległości powyżej 4 km do 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 4 pkt.

•       kandydat mieszkający w odległości powyżej 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 2 pkt.

 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.12.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2024/2025 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły .

 

Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin   w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

Termin   w postępowaniu uzupełniającym 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym 

 

od 15 maja do  7 czerwca 2024 roku

 

od 12 do 19 sierpnia

2024 roku 

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 

 

od 10  do 14 czerwca

2024 roku 

 

od 20 do 22 sierpnia

2024 roku 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

17 czerwca 2024 roku 

 

23 sierpnia 2024 roku 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 18 do 20 czerwca

2024 roku 

 

od 26 do 28 sierpnia

2024 roku 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

21 czerwca 2024 roku 

 

30 sierpnia 2024 roku

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 oraz wzory dokumentów można również uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail:

mzeas@um.wisla.pl

 

  
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3