Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Wybory Ławników Sądowych na Kadencję 2020-2023

10.06.2019

Rada Miasta w Wiśle informuje, że rozpoczął się nabór na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie

Informacje ogólne

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wystąpił do Rady Miasta Wisła o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

- do Sądu Okręgowego w Bielsku Białej- 2

- do Sądu Rejonowego w Cieszynie  -  4
   w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 2

 


Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 52) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada miasta powinna dokonać wyboru nowych ławników. 
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kto może zgłosić kandydata?


Kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2019 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru ławników.  

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub zamieszkuje w miejscu                

     kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe         

 

Ławnikiem nie może być:
1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego  do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;                                                          
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,                                      5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

- dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

- dodatkowo do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wzór  karty  zgłoszenia  na  ławnika  dostępny  jest  w  Urzędzie Miasta Wisła   w pok. 108 (I piętro) oraz poniżej.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Rady Miasta Wisła w pok. 108  (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa a koszt opłaty  za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady miasta po upływie określonego terminu (30.06.2019) pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.  

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta Wisła

 

                                                                                   Janusz Podżorski


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3