Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

12.10.2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr L/616/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Wisła zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Wisła i na rzecz jej mieszkańców, do konsultowania projektu Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Projekt Programu na rok 2022 był tworzony etapowo, został opracowany w oparciu o Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Przygotowano go w oparciu o informacje uzyskane od referatów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz sugestie i opinie płynące ze strony organizacji pozarządowych.

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Opinie, uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać w terminie od 12.10.2021 r. do 22.10.2021 r. na formularzu konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów dot. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”  do dnia 22.10.2020 r. do godz. 13.00 osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3 bądź wysłać drogą pocztową. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Formularz jest dostępny w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Wisła w zakładce "Sprawy społeczne" oraz na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle.


Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3