Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.18.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2019/2020. Poniżej przedmiotowy harmonogram:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2019/2020

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

od 20 maja 2019 r. do 27 maja 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 5 kwietnia 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2019 r.

12 czerwca 2019 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2019/2020 w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 22 lutego do 28 lutego 2019 r. W przypadku niezłożenia przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, dziecko podlega rekrutacji.

Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r. Zasady rekrutacji określają przepisy art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr XLV/632/2018 z dnia 18 września 2018 r.

Kryteria ustawowe to:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to:

  1. dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym (30 pkt.),
  2. dziecko, którego oboje rodzice pracuje (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych) i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (18 pkt.),
  3. dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS-u korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej (16 pkt.),
  4. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola (10 pkt.),
  5. dziecko zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego – jako kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc (5 pkt.).

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń (w przypadku kryterium nr 3 i 4) oraz zaświadczeń (w przypadku kryterium nr 2).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

Dokumenty do pobrania poniżej. 
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3