Miasto Wisła - oficjalna strona

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (…) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta Wisła zarządzeniem Nr Or.0050.14.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017. Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

od 28 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 6 kwietnia 2016 r.

do 9 maja 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 kwietnia 2016 r.

24 maja 2016

4.

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2016 r.

30 maja 2016 r.

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 23 lutego do 29 lutego 2016 r.

 

Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 31 marca 2016 r. Zasady rekrutacji określają przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr III/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Kryteria ustawowe to:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to:

 1. dzieci rodziców obojga pracujących (świadczący pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilno – prawnych) lub rolników (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha) i nie przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (12 pkt),

 2. dzieci, których rodzeństwo jest wychowankami przedszkola (10 pkt),

 3. dochód na osobę w rodzinie na poziomie 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn.zm.) (8 pkt),

 4. dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu (6 pkt),

 5. dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS-u (4 pkt),

 6. dzieci zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego (2 pkt).

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.

 

 

  
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3