Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

 

Rekrutacja do szkół podstawowych oraz gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (…) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta Wisła zarządzeniem Nr Or.0050.15.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017. Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

od 26 lipca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

do 4 lipca 2016 r.

do 4 sierpnia 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2016 r.

22 sierpnia 2016 r.

4.

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 lipca 2016 r.

do 25 sierpnia 2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2016 r.

26 sierpnia 2016 r.

 

Powyższy harmonogram dotyczy wyłącznie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Harmonogram dotyczący rekrutacji do gimnazjów, na podstawie w/w rozporządzenia, określony zostanie i podany do publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły. W takim wypadku są one przyjmowane do obwodowej szkoły z urzędu na podstawie stosownego zgłoszenia.

 

Zasady rekrutacji określają przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów dla uczniów spoza obwodu danej szkoły będzie się odbywała w oparciu o kryteria punktowane, ustalone uchwałą Rady Miasta Wisła. Kryteria te są następujące:

  1. rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której składany jest wniosek – 12 pkt.,

  2. jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, w której jest składany wniosek – 10 pkt.,

  3. rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, w której składany jest wniosek – 8 pkt.,

  4. kandydat mieszka w odległości do 4 km. od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.,

  5. kandydat mieszka w odległości powyżej 4 km. do 5 km. od szkoły, w której składany jest wniosek – 4 pkt.,

  6. kandydat mieszka w odległości powyżej 5 km. od szkoły, w której składany jest wniosek – 2 pkt.

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować stosownymi oświadczeniami.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2016/2017.

 

Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle

  
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3